Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!

.............................................................................................................................. Л. Дербенев
 


НАША ПЕСНЯ


ФОТОСЕСИИ
 
 
КЛИПЫ 
 
 
ФОТОАЛЬБОМЫ 
 
 
КНИГИ 


МИР УВЛЕЧЕНИЙ


 
поиск по сайту
МЕНЮ
Заглавная
БИБЛИОТЕКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОАЛЬБОМЫ
ВИДЕО
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУЛИНАРИЯ
РУКОДЕЛИЕ
Любознательным
НА ДОСУГЕ
ФАЙЛЫ
Пишите
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Библиотечный информационно-образовательный Портал
Мой дом

"Бібліофан" Дискусійний клуб

"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Посетителей
На сайте 200 гостей

Заглавная arrow ИССЛЕДОВАНИЯ arrow Монографии. Дипломные. Рефераты arrow Монографии. Дипломные. Рефераты arrow ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Исследования
Написано - Г. Мищенко   

2.1. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок в галузі створення інформаційної системи
У вітчизняній практиці не має прикладів існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційної системи маркетингової інформації в сфері освіти. Тому розглядаються і аналізуються існуючі теоретико-практичні розробки створення інформаційних систем маркетингової інформації на виробництві та сфері послуг.

Для успішного здійснення маркетингової діяльності необхідна достовірна, своєчасна інформація, що дає можливість приймати оптимальні управлінські рішення.
Система маркетингової інформації являє собою постійно діючу сукупність заходів і методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу, оцінки і поширення актуальної, своєчасної і точної інформації. Зібрані дані використовуються для забезпечення аналітичних і прогнозних потреб маркетингу з метою удосконалювання прийняття рішень, перетворення в життя і контролю за виконанням маркетингових заходів.

У практиці сучасної маркетингової діяльності існують два осно-вних варіанти використання обчислювальної техніки: автономне - ПЕОМ встановлюються на робочому місці маркетолога для вико-нання певного кола розрахунків та системне - організується ІСМ, призначена для комплексного розв'язання задач, пов'язаних з мар-кетинговою діяльністю.

Головна мета функціонування ІСМ - підвищення якості управління маркетингом, забезпечення спеціалістів необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень. Результат функціонування ІСМ - доведення до кожного користувача (керівника, спеціаліста) інформації, яка за змістом, часом представлення та методами відображення дає змогу ефективно використовувати функції і процедури управління.
При розробці такої системи можливі два підходи: проектування самостійної ІСМ у межах об'єкта діяльності або розробка ІСМ як складової інформаційної системи управління об'єктом.

Перший підхід характерний для новоутворених підприємств чи фірм, які вважають автоматизацію функцій і процедур управління маркетингом першочерговою проблемою. При цьому рівень впро-ваджуваних інформаційних технологій дуже різний: від викорис-тання текстових редакторів та електронних таблиць до баз даних і СУБД, локальних чи корпоративних мереж. З часом виникає необ-хідність інформаційної взаємодії з іншими ділянками управління (виробництво, збут, конструкторсько-технологічна розробка нових товарів та послуг), що реалізувати в системі обробки даних без додаткових розробок неможливо. Тому описаний підхід може розглядатися як перший етап створення ІСМ.
Найбільш доцільний варіант - створення ІСМ як складової ін-формаційної системи об'єкта (корпорації, фірми, підприємства, закладу), яка має свою автономію при розв'язанні функціональних задач. За тако-го підходу формування забезпечувальної частини (інформаційне, технічне, програмне та інше забезпечення) розглядається з позицій вимог усього об'єкта і з урахуванням спеціальних вимог до розв'я-зання маркетингових задач.

Київському національному університеті культури і мистецтв, як і у більшості вищих навчальних закладів України, на жаль відсутня розвинута комп'ютерна інформаційна система. Тому створення інформаційної системи маркетингу у навчальному закладі, здебільшого, створюватиметься як складова ін-формаційної системи управління взагалі.
В сучас-ній концепції організації інформаційних систем у різних пред-метних областях виокремлюють дві частини: забезпечувальну та функціональну. Кожна з них складається з підсистем - компонен-тів системи, виділених за певною ознакою.
Забезпечувальна частина ІСМ включає підсистеми, які реалізу-ють технологію автоматизованої обробки інформації. Склад цих підсистем однорідний в різних інформаційних системах і відповідно до державного стандарту включає інформаційне, технічне, програм-не, математичне, правове, організаційне та ергономічне забезпечен-ня. Забезпечувальна частина відповідає цілям функціонування всієї системи і забезпечує автоматизоване розв'язання задач різних упра-влінських служб. При цьому враховуються спеціальні вимоги до за-безпечення з боку кожної функціональної підсистеми.

Функціональна частина ІСМ - своєрідна інформаційно-функ-ціональна модель системи управління маркетинговою діяльністю. Основне призначення цієї частини - автоматизоване розв'язання задач і виконання розрахунків для надання співробітникам служб маркетингу інформації, необхідної для виконання функцій і проце-дур управління маркетинговою діяльністю, прийняття ефективних управлінських рішень.
Для декомпозиції функціональної частини ІСМ використовують-ся різні підходи. За Ф. Котлером, у маркетинговій інформацій-ній системі виділяються системи: збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації, маркетингових досліджень, аналізу мар-кетингової інформації, внутрішньої звітності.

В основу декомпозиції можуть бути покладені основні функції та підфункції маркетингу. До них належать: аналітична функція, виробнича функція, функція збуту та функції управління і контролю.

Маркетингова діяльність тлумачиться як послідовність певних кроків до споживача, що їх має зробити виробник на ринковому шляху. Ними є:

 • дослідження ринку;
 • розробка стратегії маркетингу;
 • товарна політика; 
 • цінова політика;
 • просування товарів і послуг;
 • рекламна діяльність;
 • організація та контроль маркетингової діяльності

Маркетингове дослідження послуги або її ринкового оточення являють собою систематичні заходи щодо одержання оперативної інформації у відношенні даних, що описують поточне або перспективний (прогнозний) стан самої послуги або її маркетингового оточення, а також аналіз і відбиток даних у формі, необхідної для рішення стратегічних і тактичних задач, що стоять перед закладом.
Проведені в плановому порядку маркетингові дослідження дають можливість одержувати конкурентні переваги, знижувати фінансові і комерційні ризики діяльності, визначати відношення покупців до послуги, давати оцінку стратегічної і тактичної діяльності закладу, підвищувати ефективність комунікаційних ринкових заходів, визначати оптимальні сегменти позиціювання послуг, визначати характер життєвого циклу послуг.
Маркетингові дослідження класифікуються по призначенню і типу відповідно до області підприємницької активності, суб'єктом виконання і плановістю проведеного дослідження.
Маркетингові дослідження використовуються в наступних областях діяльності:

 • Асортиментна політика послуг: дозволяє провести оцінку попиту і пропозиції, характеру зміни попиту при збільшенні або зниженні ціни, характеру зміни об'єму продажів при зміні чинників, що впливають на нього.
 • Канали розподілу: дозволяють оцінити об'єми продажів по регіонах, часу купівельної насиченості; різниці структури збуту і каналів розподілу нашої фірми і конкурентів; можливі форми удосконалювання каналів збуту і залучення покупців по кожному каналу.
 • Цінова політика: визначається структура собівартості товарів, співвідношення "якість - ціна", оптимальний ціновий сегмент.
 • Після продажний сервіс: з'ясовується, який життєвий цикл послуги, характер кривої життєвого циклу, яке співвідношення об'єму вкладень у після продажний сервіс і купівельну віддачу.
 • Комплекс маркетингових комунікацій (КМК): визначається структура елементів КМК, тактичні і стратегічні графіки реклами, ефективність рекламних заходів і рівень кореляції між об'ємом вкладень у рекламу і віддачу, вираженої в купівлі послуг.

Традиційно існують дві форми по суб'єкту виконання: внутрішні відділи маркетингу і зовнішні сервісні фірми, що проводять маркетингові дослідження.
Співвідношення по об'єму виконання робіт внутрішніми і зовнішніми службами визначається зі співвідношення економічної раціональності для закладу.
Маркетингові дослідження послуги розділяються по характеру виконання дослідження на "планові" і "позапланові" заходи. Планові заходи - це комплекс маркетингових досліджень, орієнтованих на одержання стандартизованого об'єму (по кількості і складу) ряду параметрів, необхідних для прийняття тактичних і стратегічних рішень на ринку. Планові дослідження є повсякденним базисом роботи відділу маркетингу (сектору маркетингових досліджень) закладу і проводяться відповідно до визначеного графіка і чітко поставленими методично визначеними задачами, що обпираються на традиційні методи маркетингових досліджень. Позапланові дослідження проводяться частіше зовнішніми сервісними фірмами для рішення локальних (періодично виникаючих) задач, звичайно зв'язаних із "зненацька" виникаючими проблемами в діяльності закладу. Для рішення проблемних позапланових задач закладу, що забезпечують їхнє рішення, часто прибігають до використання не традиційних методів маркетингового дослідження, стандартизація яких практично неможлива. У цілому загальна схема проведення маркетингових досліджень, що включає ряд методів і методик планового дослідження зображена на малюнку 1 .

Схема маркетингових досліджень

Рис. 1

На першому етапі керівництво університету виявляє той спектр проблем, який стоїть перед навчальним закладом, та причини даних проблем. Маркетингові дослідження спрямовані на те, щоб виявити справжні причини та шляхи їх вирішення. На основі першого етапу формуються цілі дослідження. Цілі можуть бути пошуковими, тобто передбачати збирання якихось попередніх даних, які допомагають повніше розглянути проблему навчального закладу, а можливо, й таких, що допомагають розробити гіпотезу. Цілі можуть бути описові, тобто передбачати опис певних явищ. Часто ставлять експериментальні цілі, які передбачають перевірку гіпотези про причинно-наслідковий зв'язок. Іноді ставиться декілька цілей різноманітного характеру. Для того, щоб підтвердити чи спростувати наступні цілі маркетингових досліджень.
На третьому етапі необхідно визначити вид інформації, яка цікавить, та шляхи її найефективнішого збирання. Маркетолог може збирати вторинні чи первинні дані або ті й інші одночасно.

Технічне забезпечення ІСМ - це комплекс взаємозв'язаних тех-нічних засобів, призначених для автоматизованого збирання, нако-пичення, обробки, передавання, обміну та відображення інформації, необхідної для управління маркетинговою діяльністю. Управління маркетингом має низку особливостей, характеризується певною ін-формаційно-технологічною автономністю, але разом з тим пов'яза-не з функціонуванням усього об'єкта. Тому організація систем обробки даних та інформаційних тех-нологій будується на загальних принципах визначення і вибору конфігурації комплексу технічних засобів, які забезпечують ефек-тивне інформаційне обслуговування всіх рівнів та об'єктів управ-ління, а також враховують особливості виконання функцій і проце-дур управління в ІСМ. Склад і кількість використовуваних техніч-них засобів визначаються обсягами та інтенсивністю потоків інфор-мації, технологією реалізації функцій управління та їх часовими особливостями.

Технічне забезпечення сучасних ІСМ - це багатомашинний комплекс різних видів техніки (обладнання, устаткування, пристро-їв), основними компонентами якого є: засоби обчислювальної тех-ніки (великі універсальні ЕОМ і персональні комп'ютери); периферійне обладнання (засоби накопичування і зберігання даних; засоби виведення результатної інформації); засоби автоматичного зчиту-вання даних; офісне обладнання (копіювальна техніка, видавничі системи); торговельне обладнання (комп'ютерні касові апарати, сканери); засоби управління технологічними та виробничими про-цесами; комунікаційне обладнання, апаратура передачі та обміну даними, мережне обладнання; засоби мультимедіа (засоби інтерак-тивного телебачення, електронні засоби масової інформації).

Основними засобами обробки даних є персональні ЕОМ, номен-клатура та технічно-експлуатаційні характеристики яких повсякчас розширюються й вдосконалюються.
Використання обчислювальної техніки забезпечує декілька ре-жимів розв'язання задач: пакетний, діалоговий, обробку даних у ме-режах і реального часу.
Пакетний режим застосовується при розв'язанні маркетингових задач, в яких є формалізований опис алгоритму, а процес розв'язан-ня не потребує участі спеціаліста (наприклад, при обробці даних ан-кетного опитування, розв'язанні задач з обліку збуту). При діалоговому режимі користувач має доступ до машинних ресурсів (інформаційної бази, технології розв'язання задач, алгоритму розра-хунків), а сам процес розв'язання задач, виконання функцій і проце-дур управління виконується в режимі діалогу спеціаліста з ЕОМ.

Обробка інформації в режимі реального часу відповідає фактич-ній швидкості процесів реального життя. Цей режим ви-користовується у разі оперативного збирання даних про хід техно-логічних процесів виробництва, стан об'єкта, що управляється, які автоматично фіксуються у базі даних.

Характерною особливістю використання сучасних засобів обчис-лювальної техніки є перехід до мережної обробки даних. Ця техноло-гія забезпечує ефективне колективне використання обчислювальних та інформаційних ресурсів, поліпшення комунікацій, процесів обміну інформацією, створює умови для функціонування розподілених сис-тем обробки даних. В управлінні маркетингом суттєвою є оперативна інформаційна взаємодія маркетологів з АРМ працівників іншої про-фесійної орієнтації і на цій основі можливість прийняття обґрунтованих маркетингових рішень.

За принципами побудови комп'ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні та глобальні. Локальна комп'ютерна мережа університету зв'язана з регіональною комп'ютерною мережею освітньої галузі регіону та освітніх закладів галузевої профілізації, які в свою чергу входять до глобальної інформаційної комп'ютерної мережі освітньої галузі (міністерства освіти)

Однією з характерних рис нової інформаційної технології є ор-ганізація АРМ персоналу управління маркетингом. АРМ - це про-фесійно орієнтований комплекс технічних, інформаційних та про-грамних засобів, призначений для автоматизації функцій спеціаліста, які виконуються на його робочому місці. Головне при-значення АРМ маркетологів - забезпечити персонал управління маркетингом новими засобами обчислювальної техніки та техноло-гії управління, основними можливостями яких є автоматизоване ді-алогове виконання функцій управління маркетингом (дослідження ринку, розробка стратегії і планування маркетингу, дослідження то-вару, ціноутворення, збут товарів, рекламна діяльність), інформа-ційна взаємодія маркетологів з іншими спеціалістами з управління об'єктом та оперативний доступ до даних у розподіленій базі даних мережі АРМ. Засоби АРМ дають змогу авто-матизувати задачі, що формалізуються, та забезпечують інформа-ційну підтримку задач, які важко формалізувати, та слабоструктурованих даних. До більшості маркетингових задач спеціаліст може вибрати метод розрахунку (наприклад, при встановленні цін на то-вари), маніпулювати вхідними та вихідними даними для отримання оптимального результату. Такі можливості особливо суттєві в мар-кетингу, на стан показників якого впливає багато факторів, які важко передбачити в "жорсткому" алгоритмі розрахунків.
Існують два підходи до створення АРМ спеціалістів з маркетин-гу: організація автономних АРМ та організація АРМ, об'єднаних у локальну мережу всього об'єкта. Найбільший ефект в управлінні маркетингом дає функціонування АРМ у мережі - забезпечується оперативний доступ до даних, які формуються на АРМ спеціалістів різних служб і необхідні для розв'язання маркетингових задач.

АРМ спеціалістів служб маркетингу є частиною мережі АРМ персоналу управління підприємством чи закладом, їх кількість і призначення залежать від низки факторів: організаційної структури об'єкта, технології виконання функцій у кожній предметній області, розподілу обов'язків і функцій в організаційних структурах тощо. При цьому враховуються структури служб маркетингу, які можуть бути побудовані за функціями управління, за видами товарів і послуг, з орієнтацією на ринки та покупців.

Інформаційне забезпечення (ІЗ) - важливий елемент комп'ютер-них інформаційних систем маркетингу. Його основне призначення - якісне інформаційне обслуговування спеціалістів служб маркетингу шляхом надання достовірної, своєчасної та достатньої інформації для виконання ними функцій управління та прийняття маркетинго-вих рішень. Інформаційне забезпечення ІСМ є складовою загально-го інформаційного забезпечення сучасних багаторівневих розподі-лених систем обробки даних на підприємствах і водночас враховує особливості розв'язання задач з управління маркетингом. Організа-ція ІЗ залежить від особливостей підприємства і методів управління, від складу об'єктів предметної області, побудови алгоритмів обсягів даних, що використовуються при розв'язанні задач, сукупності ін-формаційних потреб і вимог користувачів системи.
У теорії комп'ютерних систем обробки інформації в ІЗ виділяю-ться: зовнішнє інформаційне забезпечення (система показників пре-дметної області, системи класифікації та кодування, документи) та внутрішнє забезпечення (інформаційна база даних, яка зберігається на машинних носіях).

Для ідентичного відображення даних у процесах обробки інфор-мації на різних рівнях управління застосовуються системи класифі-кації та кодування, які формалізовано описують показники, об'єкти, явища, процеси. В маркетинговій діяльності використовуються де-кілька видів класифікаторів:

 • локальні, які призначені для використання на одному об'єкті (підприємстві, фірмі) і не виходять за його межі (класифікатор кваліфікацій, форм навчання, підрозділів);
 • територіальні, регіональні або галузеві, призначені для відпо-відних об'єктів;
 • державні (національні), що розробляються на державному рі-вні, і, як правило, обов'язкові для вжиття (загальнодержавний класифікатор напрямів підготовки і спеціальностей, класифікатор видів платних послуг які можуть надавати ВНЗ).
 • міжнародні класифікатори.

Штрихове кодування - один із видів автоматичної ідентифікації об'єктів, при якому використовується метод оптичного зчитування інформації. На міжнародному рівні штрих-коди застосовуються у виробництві та збуті продукції, торгівлі, для митного контролю, у маркетингу, статистиці тощо.

Основними напрямами удосконалення документів у сучасних інформаційних системах є їх уніфікація та стандартизація, автома-тизоване складання первинних документів та інтеграція даних в них, використання екранних форм відображення документів (карток покупців, конкурентів, постачальників), формування документів шляхом передачі їх змісту по комп'ютерних мережах ("електронна пошта") та ін.
Ефективність інформаційних комп'ютерних технологій безпосе-редньо пов'язана з організацією внутрішньої інформаційної бази. Підходи до організації машинної бази даних залежать від виду та розміру підприємства, вимог до маркетингової діяльності, кількості задач та методів їх розв'язання. Файлова організація даних характе-рна для автоматизованого розв'язання окремих задач на робочому місці спеціаліста, а також є початковим етапом при організації комп'ютерних систем. Сучасні інформаційні технології обробки економічної інформації, організація АРМ та обчислювальних мереж орієнтовані на організацію баз і банків даних різного призначення, які працюють під управлінням СУБД (системи управління базами даних). На відміну від локально організованих файлів, база даних спеціально організоване зберігання інформаційних ресурсів у ви-гляді інтегрованої сукупності файлів, призначене для багатоцільо-вого використання та модифікації різними користувачами.

Основне призначення СУБД - управління даними, забезпечення доступу до даних, організація та здійснення зв'язку з користувачем. На сьогодні існує значна кількість різних СУБД, серед яких Fox Base, Fox Pro, Paradox, Access, а також багатокористувацькі, багато-платформові СУБД, які реалізують інформаційну технологію "клі-єнт-сервер": Oracle, Informix, Progress, SyBase, SQL. Такі СУБД, як Fox Base, Fox Pro, Paradox найбільше розповсюджені, це СУБД сімейства dBase, вони зручні в роботі і розраховані на користувача, що не має навичок програмування. Зазначені СУБД не являються стандартом і до появи дійсно зручних і ефективних в роботі СУБД ще далеко. СУБД MS Access є складовою ППП MS Office. Система Access призначена для створення і ведення локальних і розподілених БД в реальному масштабі часу. На сьогодні саме ця СУБД отримала вельми широке розповсюдження, завдяки дружності інтерфейсу, відносної простоті створення прикладень, інтуїтивному інтерфейсу, відмінної інтеграції з іншими продуктами пакету. Саме на цій СУБД і створені майже всі інформаційні системи університету (такі як, база даних контрактів, база даних контингенту, навчальне навантаження).

У спеціальній літературі з маркетингу систему марке-тингової інформації за методами формування поділяють на внутрі-шню, зовнішню та маркетингових досліджень і аналізу.
Головне призначення внутрішньої інформації - оцінка можли-востей підприємства (закладу) з метою встановлення відповідності його ринкових запитів виробничо-ресурсним можливостям. Внут-рішня інформація формується на різних рівнях управління підпри-ємством, накопичується у централізованій базі даних (на файл-сервері) і може використовуватися багатьма спеціалістами при ви-конанні функцій управління.
Спеціалісти з маркетингу підкреслюють велике значення внут-рішньої інформаційної бази, яка містить детальні дані, необхідні для аналізу існуючої ситуації та прогнозування основних показників діяльності ВУЗу на майбутнє.

Зовнішня інформація містить дані про стан зовнішнього середо-вища підприємства чи закладу, ринок та його інфраструктуру, попит на товари та послуги, поведінку покупців і постачальників, дії конкурентів, чинне законодавство з регулювання ринкових механізмів тощо. Збирання, реєстрація та організація зовнішньої інформації у базі даних - трудомісткий процес, пов'язаний зі значними фінансовими витратами. За джерелами отримання інформації розрізняють декілька варіантів організації цього процесу:

 • збирання даних із різних джерел у вигляді документів (періо-дичні та спеціалізовані видання, статистичні збірники, комерційні огляди, рекламні проспекти, дані презентацій). Необхідні дані в структурованому (або текстовому) вигляді заносяться у базу даних;
 • збирання даних на машинних носіях, які розповсюджуються спеціальними інформаційними службами. Це можуть бути текстові або структуровані дані. Вони перезаписуються у базу даних закладу і підтримуються в актуальному стані;
 • автоматичне формування у базі даних закладу зовнішньої інформації з використанням комп'ютерних мереж, баз і банків даних спеціального призначення (СВІТ, RELCOM UKRAINE, Internet). Так може надаватися статистична та комерційна інформа-ція, дані спеціальних маркетингових досліджень тощо. З урахуванням значної потреби в інформації та ефективності її отримання в мережах кількість баз і банків даних раз у раз зростає.

Усе програмне забезпечення що використовується в інформаційні системі маркетингу можна поділити на такі класи:

 • системне програмне забезпечення;
 • прикладні системи (пакети прикладних програм). У свою чергу, серед системного програмного забезпечення можна виділити:
  • операційні системи та сервісні програми;
  • операційні оболонки;
  • мережні операційні системи;
  • мови та системи програмування.

Операційні системи доповнюють апаратні засоби комп'ютера, даючи змогу прикладним програмам звертатися до зовнішніх пристроїв, а людині - користувачеві комп'ютера - управляти роботою машини. Ядро операційної системи доповнюється набором сервісних програм, які служать для різних цілей. Найбільше розповсюдження на сьогодні отримали таки операційні системи як MS Windows, Windows NT, Windows 2000, Linux, Unix.
Мережні операційні системи забезпечують доступ до ресурсів, що знаходяться за межами локального комп'ютера. Операційні оболонки призначені для створення інтерфейсу, який спрощує користувачеві процес спілкування з операційною систе-мою.
Мови та системи програмування - це категорія програмних засобів, за допомогою яких створюються всі інші програми. Більша частина цих засобів призначена для програмістів. Прикладні системи, або пакети прикладних програм, становлять категорію програмних засобів, призначених для вирішення повсякденних задач користувачів. Прикладні системи можуть орієнтуватися на автоматизацію конкретних видів діяльності (ППП спеціального призначення) або мати загальний характер (ППП загального призначення).
Напрямок використання ППП загального призначення, який ос-таннім часом стає все більш популярним, має на меті проведення швидкого відбору інформації, її аналіз, обробку та підготовку вирі-шення самими користувачами. При зміні умов це дозволяє з наймен-шими зусиллями та у найкоротші терміни виконувати разову обробку інформації. Найбільш поширені та популярні представники систем такого класу - системи обробки текстів (текстові процесори), системи обробки "електронних таблиць" (табличні процесори) і системи управління базами даних (СУБД).

Ці ж системи є найбільш придатними і для обробки різних форм маркетингової інформації, серед яких звичайно виділяють текстову, табличну, матричну, графічну, а також числову у вигляді статистич-них динамічних рядів.

Текстова інформація належить до найменш формалізованих форм представлення інформації. У свою чергу вона поділяється на звичайні текстові документи та гіпертекст, який складається з пов'язаних між собою тематичних рубрик - сторінок, що є змістом одного або кількох файлів спеціального формату. Для роботи з текстовими документами найчастіше застосовуються текстові процесори, а для роботи з гіпертекстом - спеціальні гіпертекстові програмні системи. Останні дають змогу здійснювати пошук за ключовими словами та переходити до потрібної рубрики за допомо-гою виділених "контекстних рядків".

Обробка інформації, що має табличну та матричну форму, здійснюється через використання табличних процесорів (електронних таблиць) і систем управління базами даних.

Прикладні пакети програм спеціального призначення орієнтовані на конкретну предметну область (фінансовий аналіз, маркетингові дослідження, просування продукції (послуг), товарно-орієнтовані модулі, документообіг, управління (прийняття рішень), ціноутворення, організація збуту) і забезпечують найвищий рівень автоматизації відповідного виду діяльності, але їх використання вимагає серйозної попередньої підготовки, збирання та аналізу даних, вибору типу моделі, досить трудомісткого регулювання та тестування, створення технологічного процесу обробки інформації. ППП спеціального призначення включають предметно - та методорієнтовані програмні засоби. Предметно орієнтовані ППП призначені для використання в конкретній предметній області, методорієнтовані ППП - для розв'язання різнобічних задач конкретними методами. Поширені ППП з оптимізаційними та статистичними методами.
Практичне їх використання пе-редбачає наявність значних обсягів різнобічної інформації з певним набором показників, зібраних і сформованих у БД фірми (підприєм-ства) або отриманих з БД інформаційних служб. Оскільки в еконо-міці України використовуються інші форми звітів, документів, інші показники, методики розрахунків, а також через велику трудомісткість первинного збирання необхідної інформації, застосування та-ких пакетів не завжди можливе.

На програмному ринку України, на сьогоднішній день, немає спеціалізованих ППП, які б комплексно реалізовували маркетингові задачі та задовольняли вимоги управління. У той же час ринок програмних засобів збільшується за рахунок як вітчизняних, так і імпортних розробок.

Основними програмними засобами які можуть бути використані у маркетингових дослідженнях являються.

MARKETING EXPERT - розробник якого компанія Про-Инвест Консалтинг. Основне призначення системи: система підтримки прийняття рішень на всіх етапах розробки стратегічного і тактичного планів маркетингу і контролю за їхньою реалізацією. Реалізує ряд маркетингових методів (Сегментний аналіз дохідності і прибутковості; SWOT - аналіз (аналіз конкурентноздатності); Portfolio - аналіз; GAP - аналіз; Стратегічний аналіз Анзоффа). За допомогою ППП можуть бути вирішені такі маркетингові задачі як, сегментний аналіз; SWOT - аналіз (аналіз конкурентноздатності); Portfolio - аналіз; GAP - аналіз; Стратегічний аналіз Анзоффа. Для нормальної роботи програми ПЕОМ повинний мати такі характеристики: процесор 486DX66 і вище; 8 МБ оперативної пам'яті; вільне місце на жорсткому диску від 15 МБ.

Дані ППП зберігає у власному форматі: (*. me, *. gap і т.п.), якій абсолютно не сумісний тому імпорт даних не можливий.

Пакет Marketing Expert задуманий його розробниками, як система, що описує динамічну ринкову модель, простіше говорячи, систему оцінки якісних і кількісних параметрів ринку в їхньому взаємозв'язку. Такі моделі припускають наявність ряду параметрів, що зв'язують окремі складового ринку в єдину схему аналізу, а також підпорядковані перемінної що описує тимчасовий ряд. Система має такі переваги: починаючому користувачу ПО допомагає організуватися в плані збору маркетингових даних, їхньої послідовності й об'єму, тобто досить зручна форма планування й аудиту маркетингу для фахівців цілком не знайомих із маркетингом, як навчальною дисципліною; Marketing Expert, виступаючи як самостійна програма, може в той же час служити і як доповнення до Project Expert 5 у якості засобу детальної проробки плану маркетингу для інвестиційних проектів. До недоліків системи можна віднести: дуже погано складений файл довідки по ПЗ ("Help"); дуже складна система управління пакетом ("не інтуїтивний інтерфейс");

SPSS (SPSSMR) Розробник - компанія SPSS Inc. Це ППП орієнтовано на обробку результатів опитів і статистичний аналіз по накопиченим фінансовим (якісним і кількісним) показниках (друга частина функцій реалізована тільки в професійній спеціалізованій версії SPSSMR). За допомогою ППП можуть бути вирішені такі маркетингові задачі як, система обробки результатів опитів; аналіз товарних систем; сегментний аналіз і пошук взаємозв'язків в ознаках сегментування; Програма зберігає дані у таких форматах: спеціальний SPSS Data Editor (*. sav), SPSS Output Navigator (*. spo). Файли у форматі SPSS Output Navigator (*. spo), репортажі результатів обробки, можливо переглянути за допомогою спеціального viewer. Перевагами системи є: інтуїтивний інтерфейс; зручна форма представлення результатів дослідження, можливість їх поширення у вихідному форматі (viewer для перегляду цього формату вільно поширюється). У тому числі можливість публікації результатів обробки у форматі HTML (Інтернет формат представлення сторінок). Ця система має такі недоліки як, результати сформовані в репортажі SPSS Output Navigator не можуть бути автоматично обновлені після зміни вихідного статистичного масиву, сформованого в SPSS Data Editor. Результати, подані в SPSS Output Navigator це не зв'язані динамічно з вихідним статистичним масивом таблиці або графіку.

VORTEX Розробник ППП - Фонд "Социум" Програма VORTEX призначена для введення первинної інформації, зібраної в ході прикладного соціологічного дослідження, обробки, аналізу цієї інформації, а також інтерпретації і представлення отриманих результатів аналізу у виді таблиць, текстів, графіків і діаграм із можливістю їхнього переносу в Microsoft Word і інші додатки Windows 95/Windows NT. Дане ППП цілком зручно для використання й у маркетинговому дослідженні. За допомогою його можуть бути реалізовані такі маркетингові задачі: система обробки результатів опитів; сегментний аналіз і пошук взаємозв'язків в ознаках сегментування; конкурентний аналіз по сполучених ринкових ознаках; аналіз впливу факторів зовнішнього середовища; оцінка факторів впливу на ринкову кон'юнктуру. Формат збереження даних ППП спеціальний (формат збереження розробника) *.vrt, компактний, але, на жаль, абсолютно не сумісний з іншими пакетами. Але наявність функцій експорту-імпорту в пакеті вирішує питання сумісності формату з іншими системами. Переваги системи такі: логіка роботи розрахована на починаючого користувача і має вбудовану навігаційну систему по етапах роботи з пакетом (із послідовністю створення й обробки дослідження); вбудована база перемінних; наявність можливості редагування перемінних у процесі введення даних, що дозволяє більш ефективно працювати з "відкритими" питаннями; "красива" форма представлення результатів дослідження; зручно побудована система зв'язку з Microsoft Word. Недоліки системи: обмежені варіанти вибору контексту дослідження (математичних і логічних принципів фільтрації вихідного масиву); погано виконаний файл HELP; відсутня можливість імпорту даних із використанням буфера.
КонСи МАРКЕТИНГ. Розробник - компанія "KonSi" Ltd. Призначення системи КонСи Маркетинг є: підтримка маркетингової діяльності по просуванню товарів і послуг, підтримка системи облікового опису що обслуговуються і потенційних клієнтів з обліком розподілу (сегментування) ринку, Direct Mail (e-mail) механізм і система відслідковування його ефективності. Перелік маркетингових задач, що можуть бути вирішені за допомогою ПО: формування системи обліку інформації про клієнтів і потенційних споживачів; Direct Mail (e-mail) механізм просування продукції або послуг; організація системи обліку впливу на потенційного клієнта в процесі просування товарів і послуг; опис потенційних клієнтів по сегментних характеристиках; оцінка факторів впливу в сегментному аналізі; кількісний і часовий аналіз готовності клієнта до покупки товару або послуги на основі екстрапольованої оцінки попередніх періодів; формування системи звіту по клієнтах і потенційних сегментах. Вимоги до ПЕОМ є досить низькі: від 486DX, Windows 3.1 or 95, 8 Мб на жорсткому диску, RAM 8 Мб, Video 1 Мб. Формат збереження даних програмою спеціальний, але цілком доступний для експорту-імпорту (хоча він і не включений як функція в базові властивості і функції пакета). Серйозною перевагою формату збереження є його відкритість для внесення раніше підготовленого масиву інформації про потенційних клієнтів або імпорт з інших доступних (практично усіх форматів) баз даних. Тобто, маючи базу даних по потенційних клієнтах або будь-якій структурованій інформації про неї можна почати роботу з пакетом безпосередньо після імпорту інформації в масив вихідної бази . ППП побудовано як система збереження інформації про обслуговуємих і потенційних клієнтах компанії, відповідно така система дозволяє реалізувати всі операції стосовно даного списку у будь-якій формі: запиту до списку або окремої його вибірки; кількісна оцінка інформації зі списку; часова оцінка інформації зі списку; реалізація регламентованих дій стосовно підприємств (приватним особам), що знаходяться в списку (або вибірці) - розсилання поштових повідомлень (повідомлень по e-mail); формування "фокусних" звітів. Перевагами системи є: можливість редагування ознак сегментування й операцій по просуванню продукції рамках лістингу варіантів, тобто створення власних списків цих параметрів; інтегративні властивості пакета з іншими програмами користувача; продумана і грамотно реалізована система первинного аналізу заходів щодо просування продукції або послуг; наявність можливості переключення стандарту представлення адреси потенційного клієнта.

Недоліки системи: відсутня можливість вести декілька баз по різних напрямках; e-mail система трохи складна - настроювання її на режим POP3.

ДА-система Розробник - компанія Контекст. Призначення системи: детермінаційний аналіз даних, отриманих за результатами маркетингової діяльності (опити, обробка фінансових результатів діяльності фірми і т.п.) Система дозволяє виявити наявність і логічну сутність закономірностей, що принципово можуть виявлені на основі статистичного масиву, що описує функціонування якоїсь системи. Ця система дає можливість вирішувати такі маркетингові задачі: аналіз товарних систем; сегментний аналіз і пошук взаємозв'язків в ознаках сегментування; конкурентний аналіз по сполучених ринкових ознаках; аналіз впливу факторів зовнішнього середовища; оцінка факторів впливу на ринкову кон'юнктуру; аналіз фінансової діяльності підприємства; система оцінки ризику при ухваленні рішення на ринку; оцінка ЖЦТ. Вимоги до ПЕОМ украй низькі - від 386, Windows 95, 8 Мб на жорсткому диску. Формат збереження даних ППП є спеціальний, визначений розроблювачами: *. da. Переваги цієї системи такі: пакет 100% адаптований до рішення маркетингових задач сегментного аналізу й аналізу впливу факторів зовнішнього середовища маркетингу; є можливість самостійного освоєння ПЗ за поданою розроблювачем документації в короткі терміни; гнучкість (відсутність алгоритмів у виді "чорних шухляд") формулювання запитів до масивів даних; адаптація пакета для роботи зі ставлення до досвідчених і починаючих користувачів комп'ютера; стандартні меню і кнопки панелі управління ПЗ; WWW і E-mail підтримка користувачів ПЗ. ППП має такі недоліки: необхідність знайомства зі спеціальним термінологічнім апаратом, який часто не співпадає з традиційним термінологічним апаратом розроблювачів і користувачів СУБД.

Як видно з приведеного огляду ППП склад цих систем, на сьогоднішній день достатньо великий і різносторонній.

<Предыдущая   След.>

MiGG&Co. 
http://добавить-сайт.in.ua  http://посещаемость-сайта.com.ua  http://работа-для-девушек.kiev.ua