Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!

.............................................................................................................................. Л. Дербенев
 


НАША ПЕСНЯ


ФОТОСЕСИИ
 
 
КЛИПЫ 
 
 
ФОТОАЛЬБОМЫ 
 
 
КНИГИ 


МИР УВЛЕЧЕНИЙ


 
поиск по сайту
МЕНЮ
Заглавная
БИБЛИОТЕКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОАЛЬБОМЫ
ВИДЕО
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУЛИНАРИЯ
РУКОДЕЛИЕ
Любознательным
НА ДОСУГЕ
ФАЙЛЫ
Пишите
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Библиотечный информационно-образовательный Портал
Мой дом

"Бібліофан" Дискусійний клуб

"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Посетителей
На сайте 173 гостей
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Написано - Г. Мищенко   

Структура інформаційної системи

Виходячи з проведеного в попередньому розділі аналізу рішень щодо створення інформаційної системи, необхідно побудувати повноцінну систему, яка б відповідала концепції створення у Київському національному університеті культури і мистецтв інформаційної системи з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень у галузі освіти. Інформаційні системи - це людино-машинні системи, які збирають, накопичують, обробляють і видають по запиту або по вимозі інформацію у вигляді даних або знань, необхідну для виконання функцій управління економічним об'єктом.

Метою створення ІСМ є в гранично короткі строки створити систему обробки даних, яка має визначені споживчі якості, а саме: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, економічна ефективність, вирішення завдань з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти, здійснення накопичення і аналітичну обробку маркетингової інформації, систематизація статистичних даних, оперативний облік, забезпечення даних для маркетингових досліджень.
Доцільність побудови ІС з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти підтверджується великими обсягами інформації, частою повторюваністю процесів обробки даних, необхідністю оперативного отримання довідкових, аналітичних та статистичних даних про стан кон'юнктури на освітньому ринку по вимозі користувачів, а також актуальністю проблеми провадження маркетингових підходів до діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, як провідного закладу з підготовки фахівців для сфери культури і мистецтв України.

Метою створення інформаційної системи з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень у КНУКіМ є створити систему обробки даних, яка дозволить забезпечити спеціалістів необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень, вирішувати завдання з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти, здійснювати накопичення і аналітичну обробку маркетингової інформації, систематизацію статистичних даних, оперативний облік, забезпечувати дані для маркетингових досліджень, що дозволить підвищити якість управління маркетингом навчального закладу, підвищити ефективність роботи з інформацією і документацією, сприятиме економії робочого часу персоналу.

Інформаційна система інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингу дозволяє підвищити якість управління маркетингом закладу, забезпечити спеціалістів необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень.
Запропонована ІС з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти відповідає наступним основним вимогам: однократність вводу інформації; достовірність, повнота, достатність і необхідність інформації; форми вихідних документів забезпечують безпосереднє їх використання у інформаційному та фінансовому відділах та інших підрозділах університету без проміжної їх ручної обробки; скорочення часу на обробку інформації; відсутність дублювання інформації; визволення спеціалістів від виконання невластивих їм технічних функцій; своєчасне забезпечення керівників закладу інформацією; забезпечення правильності прийняття рішень; забезпечення тривалого зберігання інформації.

Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти має ґрунтуватися на інтеграції даної системи із загальною інформаційною системою університету та з окремими АРМами.

Елементарною частиною інформаційної системи являться АРМ.

Рішення щодо створення в інформаційному відділі університету сектору маркетингової інформації, який в свойому складі має АРМ-маркетолога полегшить роботу над обробкою первинної документації, вирішення економічних задач, здійснення маркетингових досліджень, дослідження ринку освітніх послуг, розрахунки по аналізу та обліку маркетингової інформації щодо освітнього ринку, значно полегшить роботу працівників відділів університету.
Організація АРМ-маркетолога у інформаційному відділі університету і його ефективне функціонування можливо коли у навчальному закладі створено локальну обчислювальну мережу і обмін даними між робочими місцями виконується за допомогою цієї мережі.

Основними задачами організації АРМ-маркетолога у інформаційному відділі університету є: забезпечення керівництва необхідною маркетинговою інформацією в інтересах розробки стратегії і тактики розвитку і ринкової поведінки університету; проведення всього комплексу ринкових досліджень, зв'язаних із ринком, освітніми послугами і споживачами як по затвердженому плану досліджень маркетингу, так і по спеціальних указівках керівництва і по завданнях інших підрозділів університету; постійний аналіз і оцінка ефективності маркетингу в ВНЗ і відповідний її розвиток; дослідження факторів, що впливають на структуру і динаміку споживчого попиту на освітні послуги університету; дослідження по вивченню кон'юнктури освітнього ринку України; робота з НДІ; вивчення попиту на послуги університету та розробка прогнозів; вивчення конкурентноздатності освітніх послуг університету; здійснювати більш ефективну орієнтацію освітньої діяльності закладу на перспективні потреби соціально-економічного розвитку суспільства.

АРМ-маркетолога приєднується до локальної обчислювальної мережі, до якої входять також АРМ-начальника відділу, АРМ-планово-фінансового відділу, АРМ-проректора, АРМ-деканату, АРМ-кафедри, АРМ-навчального відділу, АРМ-приймальної комісії, АРМ-бухгалтерії, АРМ-методичного відділу.
Дані маркетингових досліджень та інша маркетингова інформація щоденно поступають до відповідних АРМів або заносяться до відповідних масивів на відповідних АРМах інформаційної системи. Ці масиви приєднується наприкінці кожного дня до бази даних загального користування на головному сервері університету. АРМ-маркетолога, використовуючи інформацію з бази даних загального користування обробляє дані і оримує результатну інформацію, яка потім пересилається за допомогою локальної обчислювальної мережі на АРМ-начальника відділу, проректора, а також на АРМи-планово-фінансового відділу, методичного відділу, які займаються прогнозуванням та плануванням, де вона може підлягати подальшому аналізу і використовуватися при прийнятті управлінських та маркетингових рішень.

В магістерській роботі запропонована інформаційна система з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти для Київського національного університету культури і мистецтв, яка базується на мережній обробці даних і складається з функціональних підсистем: підсистема дослідження ринку; підсистема розробки стратегії і планування маркетингу; підсистема дослідження якісних та кількісних показників контингенту студентів та слухачів; підсистема ціноутворення; підсистеми рекламної діяльності.
 Склад комплексів задач у функціональних підсистемах ІСМ наведений у табл. 2


Таблиця 2
Склад комплексів задач у функціональних підсистемах ІСМ

№ п/п

Назва підсистеми

Комплекс основних задач

 1

Дослідження ринку

Встановлення місткості реального і потенційного ринків, дослідження попиту і пропозиції на освітні послуги, вивчення кон’юнктури освітнього ринку, вивчення споживачів та їх сегментація, дослідження конкурентів, прогноз розвитку освітнього ринку

 2

Розробка стратегії і планування маркетингу

Аналіз ситуації (стану навчального закладу, оцінка освітнього ринку і ринку труда), вивчення головних цілей і завдань розвитку університету, визначення стратегії та оцінка альтернатив, планування маркетингу

 3

Дослідження якісних та кількісних показників контингенту студентів та слухачів

Аналіз показників якості та конкурентоспроможності фахівців яких готує університет, аналіз якісних і кількісних показників студентів (за видами, формами навчання, віку, статі, соц.стану, професійному складу та іншим соціально-економічним і демографічним показникам), розрахунок життєвого циклу освітніх послуг, розробка нових освітніх послуг

 4

Ціноутворення

Розрахунок витрат на підготовку спеціаліста, розрахунок вартості навчання на контрактній основі, встановлення цінової еластичності, моніторинг цін освітнього ринку, розрахунок оптимальних цін

 5

Рекламна діяльність

Дослідження сприйняття реклами та тестування реклами, планування рекламних компаній, облік витрат на рекламу, контроль та аналіз ефективності рекламної діяльності


Структура мережі АРМ в ІСМ та їх зв'язки з внутрішнім і зовнішнім середовищем

 


Рис. 2

В функції АРМ-маркетолога в інформаційному відділі університету входить наступне:

  • збір маркетингової інформації: від верхнього рівня - від міністерства освіти і міністерства культури і мистецтв і інших відомств відомості щодо обсягів державного замовлення, обсягів державного фінансування
    від середнього та нижнього рівнів - інформацію щодо фінансового стану закладу, стану навчального процесу, ходу і результатів профорієнтаційної діяльності закладу і результатів прийому абітурієнтів
  • здійснення обробки маркетингової інформації, матеріалів маркетингових досліджень освітнього ринку, отримання результатів, які передаються і використовуються начальником відділу - для планування подальшої діяльності і всебічному вивченні кон'юнктури ринку освітніх послуг, проректором - для прийняття управлінських рішень, здійснення більш ефективного орієнтації освітньої діяльності закладу на перспективні потреби соціально-економічного розвитку суспільства, навчальним відділом - для використання в навчально-виховної діяльності університету, оптимізації індивідуально-особистісного підходу до учнів, методичним відділом - для здійснення більш ефективної орієнтації навчального процесу на фундаментальні знання і пріоритети задоволення освітніх потреб студентів;
  • формування баз даних маркетингових досліджень, опитувань;
  • ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ), тобто: добавлення, видалення, корегування, перегляд, пошук, та друк нормативно-довідкової інформації, необхідної для здійснення обліку і обробки маркетингової інформації, аналізу попиту та пропозицій на освітні послуги, здійснення маркетингових досліджень ринку і т.і.;
  • сервіс (копіювання, відновлення та ведення архівів).

<Предыдущая   След.>

MiGG&Co. 
http://добавить-сайт.in.ua  http://посещаемость-сайта.com.ua  http://работа-для-девушек.kiev.ua