Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг за него и держись
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!

.............................................................................................................................. Л. Дербенев
 


НАША ПЕСНЯ


ФОТОСЕСИИ
 
 
КЛИПЫ 
 
 
ФОТОАЛЬБОМЫ 
 
 
КНИГИ 


МИР УВЛЕЧЕНИЙ


 
поиск по сайту
МЕНЮ
Заглавная
БИБЛИОТЕКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ФОТОАЛЬБОМЫ
ВИДЕО
ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
КУЛИНАРИЯ
РУКОДЕЛИЕ
Любознательным
НА ДОСУГЕ
ФАЙЛЫ
Пишите
Виртуальный секретарь "Мои научные новости"
Библиотечный информационно-образовательный Портал
Мой дом

"Бібліофан" Дискусійний клуб

"Бібліотекарі усіх країн - об'єднуйтесь!
Посетителей
На сайте 168 гостей
Обґрунтування запропонованих рішень
Написано - Г. Мищенко   

    Київський національний університет культури і мистецтв - це один з провідних вузів освіти України у підготовці фахівців в галузі культурології, документознавства та інформаційної справи, театрального мистецтва, кіно-телемистецтва, хореографії, музичного мистецтва, а також таких нових але вкрай необхідних для галузі культури спеціальностей, як менеджменту соціально-культурної сфери, менеджменту зв'язків з громадськістю, менеджменту шоу-бізнесу, правознавства, має велике значення для галузі культури і освіти України. Також необхідно відмітити тенденції по росту обсягів усіх показників діяльності університету.

В закладі велике значення надається навчальному процесу і якості навчальної роботи зі студентами. Також ведеться велика робота з профорієнтації з абітурієнтами і випускниками навчальних закладів. Разом з цим, комплекс задач по вивченню та маркетинговому аналізу ринку освітніх послуг потрібно вирішувати більш енергійно. Економічні задачі пов'язані з маркетингом освітньої діяльності, маркетинговими дослідженнями освітнього ринку, вивченням попиту на освітні послуги ВНЗ, і для того щоб формувалися результатні дані за результатам діяльності закладу як господарсько-економічного, навчально-методичного, так маркетинго-соціологічного характеру по типам і видам навчальних послуг, дані по спеціальностям і за фахами підготовки. В зв'язку з цим запропоновано і розроблено основні положення про організацію маркетингової інформаційної системи, яка б вирішувала вище перелічені актуальні економічні задачі. Ці задачі керівництво навчального закладу повинно, на сьогодні розглядати як першочергові.

Організація інформаційної системи з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти в університеті дозволить:

 • здійснювати більш ефективну орієнтацію освітньої діяльності закладу на перспективні потреби соціально-економічного розвитку суспільства;
 • здійснювати більш ефективну оптимізацію індивідуально-особистісного підходу до учнів;
 • науково обґрунтовувати модернізацію освітніх програм університету;
 • всебічно вивчати кон'юнктуру ринку освітніх послуг;
 • здійснювати прикладну спрямованість професійної освіти;
 • здійснювати більш ефективну орієнтацію навчального процесу на фундаментальні знання і пріоритети задоволення освітніх потреб студентів,
 • а також зменшити рутинність праці співробітників закладу.

Існуюча інформаційна система обробки інформації носить частковий характер. Обробка первинних документів відбувається на рівні фінансового відділу (бухгалтерії) після здійснення всіх фінансових операцій, приймальній комісії, навчальному відділі, співробітниками інформаційного відділу. АРМ-маркетолога взагалі відсутній. Тому, частіше за все необхідна інформація, яка необхідна для прийняття якісних управлінських рішень отримується несвоєчасно, і тому втрачає свою актуальність та достовірність.
Інформаційна система з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень призначена для автоматизації функцій, які виконують співробітники фінансових відділів, навчального відділу, приймальної комісії і інформаційного відділу університету, контролю, обліку і аналізу маркетингової, фінансово-економічної і навчально-виховної діяльності, здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень ринку освітніх послуг, попиту та пропозицій, обробки і узагальнення статистичних матеріалів по основним показникам діяльності університету на внутрішньому та зовнішньому ринках, інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття маркетингових рішень керівництвом.

Основною метою створення інформаційної системи з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти є підвищення якості управління маркетингом, забезпечення спеціалістів необхідною інформацією для прийняття маркетингових рішень, скорочення частини одноманітної і рутинної роботи співробітників університету, забезпечення комплексного аналізу, прогнозування, нагромадження і забезпечення інформації для маркетингових досліджень, оперативного обліку, покращання якості інформації, підвищення технологічної культури управлінських операцій і інтеграції даних для подальшої адаптації задачі до різних змін.
Інформаційна система інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти дозволить підвищити ефективність роботи навчального закладу, сприятиме економії робочого часу співробітників усього ВНЗ при розв'язанні маркетингових, господарчо-економічних і навчально-методичних задач.
В основу функціонування інформаційної системи з інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень в галузі освіти покладена організація АРМ-маркетолога і сектора маркетингової інформації у складі інформаційного відділу університету.

На сектор маркетингової інформації в інформаційному відділі університету запропоновано покласти виконання першочергових функцій, таких як:

 • Забезпечення керівництва необхідною маркетинговою інформацією в інтересах розробки стратегії і тактики розвитку і ринкової поведінки університету.
 • Проведення всього комплексу ринкових досліджень, зв'язаних із ринком, освітніми послугами і споживачами як по затвердженому плану досліджень маркетингу, так і по спеціальних указівках керівництва і по завданнях інших підрозділів університету
 • Постійна участь у розробці стратегії і тактики ринкової поведінки університету за допомогою:

а) формування цінової, збутової, рекламної і сервісної стратегії маркетингу;
б) консультаційної допомоги керівництву ВНЗу й іншим підрозділам, що беруть участь у розробці стратегії і тактики ринкової поведінки університету.

 • Організація рекламної діяльності, а також розробка комплексу заходів щодо формування і підтримки зв'язків із громадськістю, що забезпечують як необхідну дохідність і прибутковість діяльності університету, так і підтримку його іміджу в очах громадськості.
 • Постійний аналіз і оцінка ефективності маркетингу в ВНЗ і відповідний її розвиток.
 • Надання допомоги і забезпечення консультацій по маркетингу всім підрозділам університету.
 • · Методичне керівництво (і часткове здійснення власними силами) і навчання всього персоналу університету основам маркетингу.

На АРМ-маркетолога сектора маркетингової інформації в інформаційному відділі університету запропоновано покласти виконання таких функцій:

 • дослідження ринку, контингенту абітурієнтів;
 • дослідження попиту на освітні послуги, студентів ВНЗу, випускників;
 • ціноутворення в системі ринкових характеристик освітньої послуги;
 • планування маркетингу (стратегія маркетингу, тобто раціональна побудова, згідно з якою заклад розраховує вирішити свої маркетингові задачі і яка включає в себе конкретні стратегії по цільовим ринкам, комплексу маркетингу та рівню витрат на маркетинг);
 • контроль маркетингу, тобто аналіз та виміри результатів здійснення стратегічних планів та планів маркетингу та прийняття корегуючих дій;
 • ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ) та архівної інформації, тобто: добавлення, видалення, корегування, перегляд, пошук, та друк нормативно-довідкової та архівної інформації, необхідної для здійснення обліку наданих послуг, аналізу попиту та пропозицій на послуги, проведення маркетингових досліджень освітнього ринку;
 • організація сервісу (копіювання, відновлення та ведення архіву).

Основними задачами організації АРМ-маркетолога у інформаційному відділі університету є: дослідження факторів, що впливають на структуру і динаміку споживчого попиту на освітні послуги закладу; маркетингові дослідження по вивченню освітнього ринку; робота з НДІ, з життєвим циклом освітньої послуги; вивчення попиту на освітні послуги ВНЗ та розробка прогнозів; вивчення конкурентноздатності освітніх послуг які пропонує університет на ринку; орієнтація університету на задоволення потреб і вимог споживачів, клієнтів і ринку України в цілому .

Розроблена система дозволить маркетологу, економістам та методистам відділів виконувати великий обсяг роботи по обробці інформації, пов'язаний не тільки з діяльністю ВНЗ, але й досліджувати і аналізувати попит та пропозиції, обсяги наданих послуг по роках, динаміку та долю освітніх послуг університету на ринку та ін. Крім того, також займатися статистичною та аналітичною роботою - зіставлення (поміж собою) нормативних, планових і фактичних показників, які характеризують ті чи інші операції або процеси діяльності, виявлення відхилень (у кількісних, вартісних, відносних, відсоткових та інших величинах) від заданих параметрів із зазначенням причин і винуватців цих відхилень, оцінка виконання плану у різних аспектах та виявлення факторів, що впливають на ці відхилення. І саме головне, організація системи інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень у галузі освіти дозволить підвищити якість управління маркетингом, забезпечити спеціалістів необхідною інформацією спеціалістів для прийняття маркетингових рішень.


<Предыдущая   След.>

MiGG&Co. 
http://добавить-сайт.in.ua  http://посещаемость-сайта.com.ua  http://работа-для-девушек.kiev.ua